top of page

PRIVACY STATEMENT

PURE BEAUTY AND HEALTH is committed to protecting your privacy and personal data.

This website uses cookies policy. This page describes what kind of cookies we use and why.


1. The use of cookies

A cookie is a simple small file that is sent along with pages from this website and / or Flash applications and is stored by your browser on the hard drive of your computer, mobile phone or tablet. The information stored therein can be sent back to our servers on a subsequent visit.

The use of cookies is of great importance for the proper running of our website, but cookies of which you do not immediately see the effect are very important. Thanks to the (anonymous) input from visitors, we can improve the use of the website and make it more user-friendly.


2. Consent to the Use of Cookies

Your permission is required for the use of certain cookies. We do this by means of a so-called cookie banner.


3. The type of cookies used and their objectives

We use the following types of cookies:

- Functional cookies: with this we can make the website function better and it is more user-friendly for the visitor.

Analytical cookies: these ensure that a cookie is generated every time you visit a website.

These cookies know whether you have visited the site before or not. Only on the first visit, a cookie is created, on subsequent visits an existing cookie is used. This cookie is only for statistical purposes. This way, the following data can be collected, such as

• Which pages you have viewed

• How long you stayed on a particular page

• At which page you left the site


4. Your rights with regard to your data

You have the right to inspect, rectify, limit and delete personal data. You also have the right to object to the processing of personal data and the right to data portability. You can exercise these rights by sending us an email at bjsalamonowicz@live.nl or for more information view the Osano platform. To prevent abuse, we may ask you to identify yourself adequately. When it comes to access to personal data linked to a cookie, we ask you to send a copy of the cookie in question. You can find this in the settings of your browser.


5. Block and delete cookies

You can easily block and delete cookies yourself at any time via your internet browser. You can also set your internet browser in such a way that you receive a message when a cookie is placed. You can also indicate that certain cookies may not be placed. View the help function of your browser for this option. If you delete the cookies in your browser, this may have consequences for the pleasant use of this website.

Be aware that if you do not want cookies, we can no longer guarantee that our website will work properly. It may be that some functions of the site are lost or that you can no longer visit the website at all. In addition, refusing cookies does not mean that you will no longer see advertisements at all. The advertisements are then no longer tailored to your interest and can therefore be repeated more often.PURE BEAUTY AND HEALTH zet zich in om uw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen.

Deze website maakt gebruik van het cookies beleid. Deze pagina beschrijft wat voor soort cookies we gebruiken en waarom.


1. Het gebruik van cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken. 


2. Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner. 


3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

We gebruiken de volgende type cookies:

- Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruiksvriendelijker voor de bezoeker.

- Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. 

Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals

• Welke pagina's je hebt bekeken

• Hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven

• Bij welke pagina je de site hebt verlaten


4. Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een email te sturen via bjsalamonowicz@live.nl of voor meer informatie bekijk de platform Osano. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.  Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. 


5. Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig in te stellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website. 


Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesse en kunnen daardoor vaker worden herhaald. CUSTOMER PRIVACY PROTECTION

Customer data is kept secret by using a USB stick.

KLANTEN PRIVACY BESCHERMING

Klanten gegevens worden geheim gehouden door het gebruik maken van een USB-stick.

bottom of page